Steg för steg anvisningar

 • Steg för steg instruktioner

  Innan du börjar

  Materialet till Pergo laminatgolv kommer tillsammans med illustrerade instruktioner. I avsnitten nedan ges förklaringar till illustrationerna, som är uppdelade i tre områden - Förberedelser, Läggning och Rengöring. Läs noga anvisningarna tillsammans med illustrationerna. Har du några frågor eller är osäker, kontakta oss på Golvpoolen. Det rekommenderas att du använder originaltillbehör från Pergo, för att försäkra dig om Pergos garanti.

  Laminatgolv från Pergo finns i olika storlekar, kvaliteter och mönster. Innan du sätter igång att lägga golvet, se till att leveransen innehåller golvet du beställde. Det kan vara en god idé att spara en etikett tillsammans med kvittot/fakturan.

  När du mottagit ditt golvpaket och innan du lägger golvet, bör du låta det acklimatisera sig i oöppnad förpackning. Låt paketet ligga på plant underlag och fritt från väggar och golvytor i minst 48 timmar innan golvet läggs. Vi rekommenderar lagring i normal rumstemperatur (mellan 15 och 20 °C/59-68 °F) och i en relativ luftfuktighet (RH) på mellan 30 och 75 %.

  Pergo laminatgolv ska läggas på en stadig, bärande undergolv, trägolv eller golv som är täckt med oskadad vinyl utan skarvar. Är golvet täckt med en textilmatta ska både mattan och eventuella mellanlägg tas bort.

  Kontrollera noga hela undergolvet med tanke på ojämnheter. Använd en 1 meter lång rak list och var noga med att inga ojämnheter överskrider 2 mm. Var också noga med att det inte finns några ”toppar” eller ”avsatser” som är högre än 1,2 mm inom en radie av 250 mm. Slipa eller sandpappra topparna. Vid behov använd flytspackel, för att jämna ut. Före läggning låt härda och torka. Du kan alltid fråga oss på Golvpoolen om råd.

  Efter att du har kontrollerat undergolvets eventuella ojämnheter ska hela ytan dammsugas. Undvik risk för knarrande golv genom att säkra eventuella spånskivor, OBS plankor, fiberplattor etc. med skruvar.

  För bästa möjliga komfort, optimal ljuddämpning, ett minimum av knarrande fogar och för att jämna ut mindre ojämnheter i undergolvet, rekommenderar vi ett lämpligt mellanlägg från Pergo. Fråga oss på Golvpoolen om råd. Skulle du använda ett annat mellanlägg än Pergos, eller om valt underlägg saknar fuktspärr, måste en 0,2 mm plastfolie användas som ett minimum av fuktskydd, om sådant krävs (se bild 11). Plastfolien ska överlappa skarven med minst 200 mm.

  Pergo laminatgolv får inte läggas i rum med golvbrunn eller i traditionella våtrum.

  Pergo laminatgolv är avsedda för att läggas som flytande golv, för att tillåta en naturlig kontraktion och expansion i takt med luftfuktighet och temperatur. För att undvika eventuella glipor, knarrande fogar etc. och få det flytande golvets alla fördelar får golvet aldrig fästas med spik, silikon eller skruv etc. Laminatgolv från Pergo får inte läggas direkt på golvbjälkar.

  Ett undergolv som innehåller mineral, ex. betong, måste torka orden¬tligt före läggning. (

  Vid läggning av Pergo laminat på värmegolv ska fuktspärr alltid användas och placeras under rekommenderat mellanlägg. Vi rekom¬menderar att du använder ett av Pergos mellanlägg med inbyggd fuktspärr. Din återförsäljare eller värmegolvets installatör måste kunna garantera att golvytans temperatur aldrig överskrider 28 °C.

  Ett Pergo laminatgolv består huvudsakligen av naturträ som kommer vid förändrad luftfuktighet att utvidgas och dra ihop sig. De dimensionella variationerna i golvet är praktiskt taget identiska för bredd och längd. Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet, RH, på mellan 40-60 %, är det en minimal förändring. Laminatgolv från Pergo tillverkas och levereras med en fukthalt som klarar en relativ luftfuktighet på mellan 30 och 60 %. I torrt klimat, ex i de nordiska länderna sommartid, kan RH stiga över 70 %, för att vintertid sjunka till under 30 %. Det här ger upphov till rörelser i golvets struktur. För att säkerställa att det finns spelrum som tillåter naturliga rörelser och för att undvika knarriga golv, öppna fogar etc. krävs en dilatationsfog på 5mm mot väggar, trappor, trösklar, rörledningar etc. vid läggning i normalstort rum. För att få rätt avstånd använd läggningssatsens distansklossar. Lägger du golv vintertid vid väldigt låg RH, bör spelrummet vid väggen sänkas till 3 mm eftersom golvet kommer att krympa. Vid läggning i hög RH bör spelrummet ökas till 8 mm eftersom golvet kommer att expandera. Spelrummet ska lämnas öppet och får INTE fyllas ut med silikon, fogmassa eller annat bindemedel. Fäst aldrig golvet med lim, skruv, spik eller annat.

  Eftersom alla typer av trämaterial expanderar och krymper till följd av förändrad relativ temperatur och luftfuktighet, bör Pergo laminatgolv aldrig läggas i utrymmen som är större än 13x13 meter. Om ytan är mer än så, be oss på Golvpoolen om råd. Vid trösklar måste rörelseprofiler användas. I L-, U-, - eller T-formade rum kan det också bli nödvändigt med dilatationsfogar. Är du osäker tveka inte att be om råd.

  En Pergo 5-i-1 list är en utmärkt lösning för situationer liknande den på bilden. Med listen har du också möjlighet att hantera olika nivåer och avslut mot vertikala ytor som dörrposter, trösklar, vid skjutdörrar mm. (avslutningsprofil). Använder du en 5-i-1 list, glöm inte att ha rätt dilatationsfog mellan det lagda golvet och metallspåret.

 •  

  Läggning steg för steg

  Pergo laminatgolv kräver inga specialverktyg och är enkla att lägga. Förutom ett par vanliga verktyg (penna, hammare, tumstock, lövsåg, fogsvans, vinkelhake eventuellt en borrmaskin och arbetshandskar) behövs bara en Pergo läggningssats med distansklossar, slag kloss, och slagjärn. Det rekommenderas att du har verktygen till hands innan du sätter igång.

  När du sågar i en Pergo laminatplanka, se till att den inte flisar sig. Använder du lövsåg, vänd mönstersidan nedåt och om du använder en fogsvans, låt mönstersidan vara vänd uppåt.

  Alla Pergo-plankor genomgår grundliga kvalitetskontroller innan de packas. Dessvärre kan förpackningar eller plankor skadas antingen vid transport eller när förpackningen öppnas. Lägg inte ut en planka som har skador på ytan, klickfogen eller kanten. Inspektera noggrant varje planka innan och under läggningen och i bra belysning. Observera att när en planka har lagts på plats anses den godkänd och kan inte reklameras.

  Innan du sätter igång, mät noga upp rummets bredd och längd. Planera hur golvet ska läggas så att det färdiga resultatet ser väl balanserat ut. Det här är extra viktigt när man lägger golvplattor. Därigenom ser du också till att den sista raden inte blir för smal. Ifall sista raden är mindre än 40 mm underlättar du golvläggningen om du minskar bredden på första radens plankor.

  Ofta görs läggningen parallellt med rummets längd. Den här anvisningen avser en läggning från vänster till höger. Det är den vanligaste riktningen vid läggning av alla typer av laminatgolv. Plankorna bör läggas så att fjädersidan (A) är vänd mot väggen. Glöm inte distansklossarna! Tack vare den användarvänliga PerfectFold 3.0 tekniken är läggningen busenkel. Tekniken underlättar också vid demontering av plankorna som kan göras utan att klickmekanismen tar skada. Sista fogen kan utföras på olika sätt, antingen genom att skjuta, vinkla, trycka ned eller knacka in horisontellt. Enklast, snabbaste och säkraste sättet är att trycka ner.

  För att få rätt avstånd till väggen, minska första radens bredd (bild 18) eller skär åtminstone av fjädern (bild 19). Om väggen är ojämn eller böjd måste första raden sågas ut efter väggens kontur. Kom ihåg att använda distansklossar! Skär även av fjädern på första plankans kortsida. Den här plankan har då ändkantens plastfjäder till höger.

  Lyft anslutande planka i 20-30 graders vinkel. Tryck in den i långsidans not och skjut den varsamt åt vänster ända tills de båda plankändarna möts. Tryck plankan nedåt mot golvet så ger FoldDown 3.0-funktionen en perfekt låsning av ändfogen. Var noga att alltid kontrollera fogarna innan du fortsätter. Använd Pergos slagkloss – försiktigt - för att minska eventuella glipor.

  Lägg de två första raderna enligt illustrationen. Vi rekommenderar att avståndet mellan ändfogarna är cirka 1/3 av plankans längd men aldrig mindre än 300 mm. Vid plattläggning är avståndet 50/50 att föredra. Lägger du de två första raderna enligt illustrationen blir det enklare att få en rak kant inför resterande läggnings arbete. Det som sågas av från första och andra raden är vanligtvis perfekt som inledande plankor på tredje och fjärde raden. Kom ihåg att använda distansklossarna så att du får rätt avstånd till väggarna mm.

  För att få ett snyggt avslut där golv möter tröskel rekommenderar vi fräsning av dörrlisterna mot golvet. För att såga rätt, vänd Pergo-plankan upp och ned och lägg ut den på golvet fram till dörrposten. Lägg sedan en fogsvans mot plankan och såga igenom dörrposten/listen enligt illustrationen. Ta bort den utsågade delen och dammsug upp skräpet. Skjut därefter in golvet under dörrposten/listen för ett perfekt avslut.

  Till sista raden delar du plankorna på bredden. Glöm inte rekommenderad rörelsemån och gör de nödvändiga justeringar efter väggens kontur. Har väggen en dörr så klicka in plankan på längden mot sidan av den frästa listen, knacka eller skjut plankan in under listen. Med PerfectFold 3.0 kan du nu låsa den sista fogen genom att knacka ihop den, utan att behöva lyfta plankan. Kontrollera hur hårt fogen sitter och använd ett slagjärn för att få maximalt täthet i den längsgående fogen.

  Om Pergo laminatgolv ska läggas runt rörledningar, mät ut och markera på plankorna var rörledningarnas mittpunkt går. Borra ett hål vid varje markering, motsvarande rörledningens diameter + 16 mm. Sitter hålen på plankans långsida, gör en 45 graders skåra från hålet till plankans kant och gör sedan en skåra mellan hålen (se illustration). Om de sitter på plankans kortsida, gör en rak skåra tvärs över plankan. Lägg plankan på plats. Använd sedan Pergo SafeSeal eller vanligt trälim längs de sågade sidorna på den bit du har sågat av och limma fast den där den ska sitta. Kontrollera att det inte kommer lim mellan undergolvet och den ursågade biten. Använd distansklossar för att få en tät limmad fog och avlägsna genast allt lim eller SafeSeal från golvytan med en fuktig trasa. Glipan du har skapat mellan rörledningarna syftar till att låta golvet röra sig i enlighet med årstiderna och ska INTE fyllas i med silikon, fogmassa eller annat. För att dölja gliporna runt rörledningarna använd Pergo rörmanschetter.

  Kontrollera ytan på det färdiglagda golvet. Ta bort alla distansklossar. Montera alla Pergo golvlister i enlighet med respektive anvisning.