010 492 72 0008.00-22.00

0
0 kr

Junckers

2 lätta sätt att installera ett golv från Junckers

Bygelssystem

Snabbt och enkel sätt att lägga golvet på, blir bara 1-2 mm högre än undergolvet. Med Junckers unika bygelsystem kan du lägga golvet flytande direkt på betong eller träbjälkar. Det fungerar perfekt med golvvärme och är ett bra sätt att minska ljudnivån.

Golvläggning före och under
Junckers 14 mm trägolv samt skeppsgolv är båda lämpliga att lägga såväl i bostäder som i offentlig miljö.

Byggnaden skall vara torr och stängd. Under eldningssäsongen skall uppvärmningen vara konstant. Under läggningen och efter att man tagit golvet i bruk skall byggnaden vara i jämvikt med en för årstiden normal luftfuktighet d.v.s. 35-65 % RF vid cirka 20 gr/C. Hög luftfuktighet över 65 % kan reduceras genom periodisk uppvärmning eller genom att använda avfuktare. Vid mycket låg luftfuktighet kan det däremot vara nödvändigt att tillföra fukt via befuktare.

Fuktinnehållet i betong skall följa bestämmelserna i HUS AMA. Fuktinnehållet i träbaserade underlag skall vara i samklang med ovanstående luftfuktighet dvs. fuktinnehåll i träbaserade undergolv max 12 %.

Massiva golvbrädor skall läggas direkt efter ankomst till byggeriet. Plastemballaget öppnas direkt före läggning dvs. ingen acklimatisering av parkettbrädorna. OBS! Eventuell plastfolie på brädornas baksida skall inte tas bort.

Steg 1

Traditionell riktlinjal: Undergolvet måste vara plant med en max avvikelse på 2 mm under en 1,5 m riktlinjal. Ytan måste vara slät. Alla smärre oregelbundenheter måste korrigeras. Riktlinjal med stöd: Undergolvet måste vara plant med en max avvikelse på +/- 2mm under en 2 m riktlinjal (2 mm stöd). Ytan måste vara slät. Alla smärre oregelbundenheter, t.ex. över arbetsfogar, måste korrigeras så att max. lokaliserad avvikelse från plan nivå är +/- 0,6 mm under en 0,25 m riktlinjal (0,6 mm stöd).

Steg 2

På betonggolv och fogfria golv, använd Junckers PolyFoam som ett kombinerat underlag och fuktbarriär, med överlappande fogar och väl uppvänd vid väggar osv. Tänk på att använda den inbyggda tejpen för att foga samman överlappningarna. På träundergolv används JunckersFoam som ett mellanlager med träslutande fogar. På mellanlager av polystyren av golvkvalitet som lagts på betong, placeras ett 0,20 mm PE-membran med 200 mm överlappning vid alla fogar på polystyrenmaterialet. Golvvärme: För Bygelsystem som lagts på betonggolv eller fogfria golv med ingjutna värmerör eller kablar, läggs ett extra 0,2 mm PE-membran som fuktbarriär under JunckersFoam/PolyFoam. Har du några frågor eller är osäker, kontakta oss på Golvpoolen.

Steg 3

Bygelavstånd och åtgång 14 mmm och 22 mm tvåstavsparkett Bostadshus: 13 byglar på m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 700 mm. Kommersiell byggnad: 17 byglar per m2, motsvarar ett Bygelavstånd på max 500mm. 15mm och 20,5 mm plank 15x129 mm: 17 Byglar per m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 500 mm. 20,5x140 mm: 16 Byglar per m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 500 mm. 20,5x185 mm: 13 Byglar per m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 500 mm. Skeppsgolv. Tvåstavsparkett eller plankor Bostadshus eller kommersiell byggnad: 129 mm golvbrädesbredd: 17 Byglar per m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 500 mm. 20,5x140 mm: 16 Byglar per m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 500 mm. 20,5x185 mm: 13 Byglar per m2, motsvarande ett Bygelavstånd på max 500 mm.

Steg 4

Du rekommenderas att installera golvbrädorna parallellt med rummets längsta sida. Vänd på golvbrädan och knacka in änden av Byglan med hålet/hålen i skåran baktill på golvbrädan. Bygels släta ände måste peka åt samma håll som brädans ”tunga”. Detta är även läggningsriktningen (se bild 4a) För 140 mm och 185 mm brädor med dubbel Bygelskåra: använd skåran närmast tungan. Placera brädan med tungan pekande bort från väggen. Fortsätt till slutet av raden och limma fogarna (se bild 4b). Kapa den sista golvbrädan till rätt längd, och använd den avkapade biten för att påbörja nästa rad. Tänk på att massiva golvbrädor aldrig på limmas på längden. Mellanrummet mellan brädändarna och väggen fylls med Junckers expansionssträng (se bild 4c). Kontrollera att det sluter tätt. För golv som är mer än 25 m långa kan det bli nödvändigt att bygga in fogar i golvet.

Steg 5

Den första och sista raden med golvbrädor ska installeras med ett tydligt expansionsmellanrum vid väggen enligt följande: 2 mm för varje golvbredd på båda sidor, min 12 mm (se bild 5a). Första och sista Bygel mot väggarna: max 80 mm från brädänden. Första och sista raden 400 mm center. Alla övriga rader, antingen 500 mm eller 700 mm beroende på produkt, se avsnitt 3. Använd alltid minst två Byglar per golvbräda.

Steg 6

Byglarna måste fördelas i sicksackmönster med cirka 500 mm. Använd tillfälliga distanser eller kilar mellan väggen och den första raden av brädor för att skapa expansionsmellanrummet. För att lägga efterföljande rader med golvbrädor, knacka ihop fogarna, använd ett träblock och arbeta dig fram jämnt längs brädan.

Steg 7

7a Installera golvbrädorna med fogarna i ett slumpmässigt mönster. Placera de övre brädornas ändfogar så långt ifrån varandra som möjligt. Avståndet mellan de övre fogarna i två rader efter varandra ska vara minst 250 mm. Tvåstavsgolv: Stavfogar i en rad med brädor ska inte vara i linje med stavfogar i en avgränsande rad, och det måste vara minst 500 mm avstånd mellan dem. 7b Kontrollera att Bygeländen är rätt placerad i Bygelskåran. När golvbrädorna läggs, kommer den fria Bygeländen från den föregående brädan automatiskt att hamna i Bygelskåran på nästa golvbräda. 7c Knacka försiktigt ihop brädorna med hjälp av ett slagblock.

Steg 8

8a Bredden på den sista raden med brädor måste trimmas. Tänk på att lämna ett expansionsmellanrum mellan brädan och väggen. 8b Tungan på golvbrädorna i den sista raden limmas och monteras på golvbrädorna i den föregående raden. Endast golvbrädorna i den sista raden får limmas på längden. 8c Använd en baksmälla för att sätta den sista golvbrädan på plats. Kom ihåg att ta bort distansblocken innan du monterar sockelbrädan.

Steg 9

Foam/difftätplast kapas vid den övre kanten av golvytan. Montera sockelbrädorna.


Limmat golv

Junckers golv kan limmas på alla släta underlag, använd då Junckers miljövänliga parkettlim. Ett limmat golv ger ett mycket robust intryck och förstärker känslan av massivt trä. Det reducerar ljud och ger dig fria tyglar att skapa kreativa mönster på golvet.

Läggningsvägledning Junckers limningssystem

Ett limmat Junckers golv förstärker känslan av massivt trä och dämpar steg ljudet ytterligare. Limmade golv passar väldigt bra till stora öppna ytor där fotsteg och trummande ljud behöver reduceras.

Alla Junckers golv kan limmas på alla underlag så som betong eller trämaterial. Använd Junckers miljövänliga parkettlim för att limma golvet och deras primer innan om underlaget har väldigt hög absorptionsförmåga. När du väljer att limma golvet så öppnad många möjligheter till att lägga mer komplicerade mönster, här är det bara fantasin som sätter gränser.

Steg 1

Undergolvet måste vara plant med en max avvikelse på 2 mm under en 1,5 m riktlinjal. Ytan måste vara slät. Alla smärre oregelbundenheter måste korrigeras.

Steg 2

Använd Junckers parkett lim när du ska limma golvet. Limmet appliceras med hjälp utav en spatel för att få ett tunnt fint lager med lim. Har du ett underlag med väldigt hög absorptionsförmåga bör du prima underlaget för att säkerställa att limmet kan fästa. Applicera limmet på ett område som motsvarar 3-4 rader för att hinna lägga golvbrädorna innan limmet börjar härda.

Steg 3

Tryck ner brädorna ordentligt i det våta limmet och placera distanser mellan varje rad. Först när limmet har torkat kan distanserna tas upp och återanvändas. Lägger du ett Skeppsgolv krävs det inga distanser eftersom där är ett Skepssgolvs band. Rörelsefogar till väggar och fasta installationer måste vara 1,5 mm per löpmeter.

Steg 4

När du kommer ner till sista raden kapar du bärdorna i rätt storlek för att få rätt expansionsutrymme mot väggen. När limmet torkat tar du bort tillfälliga distanser eller kilar innan du installerar golvvlister.

Steg 5

Runt rör till element eller liknande borrar du ett hål med samma expansionsmått som mot väggen. Sedan skär du ut en avsmalnande kil så att den kan limmas på plats efter du lagt golvbrädan.